HAPPY ART MUSEUM & Art-stage platform offers a new project - Čitka.

Читка пьесы Жоэля Помра «Этот ребёнок» пройдёт 18 марта в помещении Happy Art Museum http://HappyArtMuseum.co (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Начало в 19.00.
С марта на арт-платформе STADIA 

начнёт свою жизнь новый проект - Čitka. Это открытые актёрские читки пьес современных драматургов - формат более чем актуальный на сегодняшних театральных площадках во многих странах мира.
18 марта приглашаем на первую встречу в этом сценическом формате - актёры прочитают пьесу французского драматурга Жоэля Помра «Этот ребёнок».
Жоэль Помра - новое для нашего театрального пространства имя. Между тем у себя на родине, во Франции, он один из самых востребованных режиссёров и драматургов, успешно сочетающих две эти профессии в одном лице.
Пьеса "Этот ребенок" принадлежит к разряду столь популярных сегодня документальных драм, когда в качестве автора выступает не человек, а социум, то есть сама жизнь. Встречаясь с женщинами из французских пригородов и разговаривая с ними о том, что такое современная семья и каково это - быть родителями, Помра обобщил беседы, и получилась пьеса, состоящая из целого ряда напряжённых семейных конфликтов, не имеющих ни территориальной, ни временной принадлежности – тема «отцов и детей» зашкаливает в своей созвучности всегда и повсюду.


Формат читки всегда интересен - здесь нет перевоплощений, нет интерпретаций. Актёр должен донести текст автора так, чтобы зритель, приняв его, увидел свою личную историю. И тогда каждый на своём собственном «экране» смотрит своё «кино».
Ещё одна из главных составляющих проекта Čitka - обсуждение после просмотра. Это уникальный интерактив: сразу после читки пьесы, возникает обратная связь и живой непосредственный обмен мнениями. Присоединяйтесь!
В дальнейшем, актёры вместе с режиссёрами STADIA собираются представить зрителю в формате «читки» ряд лучших пьес из дайджеста современной мировой драматургии.
Читка пьесы Жоэля Помра «Этот ребёнок» пройдёт 18 марта в помещении Happy Art Museum (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Начало в 19.00.
После прочтения – разговор со зрителем, обсуждение и мнения сторон.
16+
Подробнее по телефону +37126450819
Sincerely, CLUB STAGE for YOUR EVENT
Ltd."HAPPY ART MUSEUM”  @ http://www.HappyArtMuseum.co
GALLERIA RIGA Dzirnavu 67/7 level  happyartmuseum@gmail.com
DAGS VIDULEJS  +37129595885

LinkedIN           https://www.linkedin.com/in/artriga/  
Twitter               https://twitter.com/Happy_ArtMuseum
foursquare         https://foursquare.com/happy_artmuseum 
Blogger              http://happyartmuseum.blogspot.com
YouTube            http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija 

HAPPY ART MUSEUM Rīga, LV-1011, Latvia Dzirnavu street 67 upper level ART RIGA FAIR showroom all year


Joela Pommerata lugas "Šis bērns" lasījums 18. martā HAPPY ART MUSEUM/Galleria Riga
http://HappyArtMuseum.co 19.00
https://www.ticketshop.lv/site/events/view/2134

HAPPY ART MUSEUM & Art-platforma STADIA piedāvā jaunu projektu – Čitka.
Tie ir pasaules labāko mūsdienu dramaturgu lugu publiskie aktieru lasījumi – vairāk nekā aktuālais formāts šodienas teātra dzīvē daudzās pasaules valstīs.
Kā pirmo lugu, aktieri nolasīs franču dramaturga Žoela Pomrā darbu “Šis bērns”.
Žoels Pomrā – ir jauns vārds mūsu teātra telpā. Tikmēr savā dzimtenē – Francijā – viņš ir viens no vispieprasītākajiem režisoriem un dramaturgiem, kas veiksmīgi apvieno abas šīs profesijas.
Luga “Šis bērns” pieder tik populārai šodien dokumentālu drāmu kategorijai, kad autora lomā uzstājas nevis cilvēks, bet sabiedrība, tas ir, pati dzīve. Satiekoties ar sievietēm no Francijas nomalēm un runājot ar viņām par to, kas ir mūsdienu ģimene un kas tas ir – būt vecākiem, Pomrā apkopoja šīs sarunas, un sanāca luga, kas sastāv no vairākiem ģimenes konfliktiem, kuriem nav teritoriālās un nav laika nozīmes – vienmēr un visur tik pārmērīgi līdzskanīgā “tēvu un dēlu” tēma.
“Čitka” ir jauns un ļoti aktuāls mūsdienu skatuves formāts. Šodienas izrādēs interpretācija bieži vien dominē pār materiālu, mainot jēgu un liekot uzsvarus tā, lai skatītājam nepaliek iespējas izlauzties cauri režisora un aktieru interpretācijām pie sākumavota. Par ko tad stāsta autors? Lai to izprastu, nepieciešams paņemt tekstu un vienkārši to izlasīt, neko nepievienojot un neatņemot, cenšoties maksimāli precīzāk ievērot autora piezīmes, aprakstus un domas gājienu. Mēģināt to darīt “no sevis”, bez maskām, emocionāli un ticami.
Nākotnē, STADIA aktieri kopā ar režisoriem gatavojas “Čitkas” formātā nodemonstrēt skatītājam veselu labāku lugu virkni no mūsdienu pasaules dramaturģijas krājumiem.
Ilgums: 1 stunda 20 minūtes
Valoda: krievu
Ieteicamais vecums: 16+
Žoela Pormā lugas “Šis bērns” Čitka notiks 18.martā Happy Art Museum telpās (t/c Galleria Riga, Dzirnavu iela 67, 7.stāvs). Sākums 19:00.
Pēc – saruna ar skatītāju, diskusija un pušu viedokļa apmaiņa.
Kā arī gribam. lai Jūs pievēršat uzmanību uz to, ka sēdvietas uz izrādēm nav numurētas un zāles plaņs nes tikai informatīvo nozīmi. Atnākot uz izrādi, Jūs varēsiet sēdēt jekurā brīvā vietā. Mūsu zālē no visām vietām izrāde ir redzama vienādi labi.

Sincerely, CLUB STAGE for YOUR EVENT
Ltd."HAPPY ART MUSEUM”  @ http://www.HappyArtMuseum.co
GALLERIA RIGA Dzirnavu 67/7 level  happyartmuseum@gmail.com
DAGS VIDULEJS  +37129595885

LinkedIN           https://www.linkedin.com/in/artriga/  
Twitter               https://twitter.com/Happy_ArtMuseum
foursquare         https://foursquare.com/happy_artmuseum 
Blogger              http://happyartmuseum.blogspot.com
YouTube            http://youtube.com/user/PinakotekaLatvija Joel Pommerata play "This child" reading 18 March HAPPY ART MUSEUM / Galleria Riga
http://HappyArtMuseum.co 19:00
https://www.ticketshop.lv/site/events/view/2134
https://www.draugiem.lv/events/18676530/joela-pommerata-lugas-sis-berns-lasijums-happy-art-museum/gallery/?aid=65459613
https://www.draugiem.lv/ev/18676530/joela-pommerata-lugas-sis-berns-lasijums-happy-art-museum
https://plus.google.com/+HappyartmuseumCo/posts/YB8XjUGuJnq
https://plus.google.com/+DagsVidulejsHappyArtMuseum/posts/McLYcyYbZXi
https://twitter.com/Happy_ArtMuseum/status/843046055843389440
https://www.draugiem.lv/blogs/post/Joela-Pommerata-lugas-Sis-berns-lasijums-18-marta_14905882
https://vk.com/wall163618759_174

HAPPY ART MUSEUM & Art-stage platform offers a new project - Čitka.
They are the world's best contemporary playwrights, plays, public readings by actors - more than the actual format of today's theater life in many countries around the world.
As the first play, actors will read the French playwright Joël Pommerata work "This child".
Joël Pommerata - a new word in our theatre room. Meanwhile, their homeland - France - he is one of the most demanding directors and playwrights, which successfully combines both of these professions.
The play "This child" owns so popular today documentary drama category, the author performs the role rather than a man, but the company, that is, life itself. When meeting with women from the French suburbs and talking with them about what is the modern family and what it is - to be parents Pommerata wrapped up the negotiations and got the play, which consists of several family conflicts that do not have territorial and no time matter - always and everywhere so excessively to tuneful "father and son" theme.
"Čitka" is a new and very topical in today's stage format. Today's performances interpretation often prevail over the material, changing the meaning and putting the focus so that the viewer is left as possible to break through the director's and the actors' interpretations at the starting source. What then says the author? To understand, you need to pick up the text and simply read it, adding nothing and taking away, trying to maximum to better respect the author notes, descriptions and thoughts move. Try to do "from themselves", without masks, emotionally and reliable.
In the future, stage actor with the director going "Čitkas" format to demonstrate the viewer to better play the whole series of contemporary world drama stocks.
Duration: 1 hour 20 minutes
Language: Russian
Preferred age: 16+
Joël Pommerata play "This child" will be held March 18 Čitka Happy Art Museum premises (t / c Galleria Riga, Dzirnavu street 67, 7th floor). Home 19:00.
After - a conversation with the audience, the discussion and the parties' exchange of views.


As well as we want. so that you pay attention to the fact that the seats are not numbered performances and seating plan carries only informative meaning. After coming to the show, you'll be able to sit feature in every free place. Our room of all places show is seen equally well.

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

Daina Dagnija (USA) exhibition: FALLEN @ gallery HAPPY ART MUSEUM ⓒ Dags Vidulejs